دفاع شخصی جودو

Judoselfdefens@ عضویت در کانال 1115

آموزش دفاع شخصی جودو:
استادیوم تختی اردبیل-مدرسه جودو
زمان:روزهای فرد 1شنبه/3شنبه/5شنبه
ساعت 16.30 - 18
مربی:استاد معاشری (مربی فدراسیون جودو و نیروهای مسلح)
Judo SelfDefense
مباحث:سلامت، روانشناسی-تغذیه ورزشی، دفاع شخصی جودو
ارتباط:
رضا بنابی
@Drrezabnb