ماه‌نامه‌ی نازلی‌بالا

@Nazlibala_J عضویت در کانال 772

ماه‌نامه‌ی مهارت‌ها و سبک زندگی
مخصوص خردسالان، کودکان و نوجوانان

ISSN: 2645-3924
شامد: ۲-۰-۲۱-۷۲۲۱۳۵-۱-۱

آدرس کانال تلگرامی:
@Nazlibala_J
ارتباط با ماه‌نامه:
@maftap

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول:
سیداحمد باقرزاده ارجمندی
سردبیر: مینا پناهی جدیدی