همیار الگوی خیاطی

@Hamyarolgoo عضویت در کانال 2422

بهترین کانال آموزش خیاطی

مدل های روز خیاطی

جدیدترین مدل های خیاطی

مرجع تخصصي طراحی الگوهای تضمینی و استاندارد توسط مدرس برجسته آموزشگاه های خیاطی الگوها متناسب با اندام ایرانی طراحی شده اند و مناسب تولیدی ها و مزون دارها می باشد

ترسیم الگوها با نرم افزار تخصصی الگوسازی انجام شده

الگوهای پایه در تولیدی های معتبر تست و نمونه دوزی شده اند

طراحی مدل های سفارشی