کانال اصطلاحات انگلیسی

@engidioms عضویت در کانال 2220

کانال در مورد اصطلاحات روزمره و متداول در زبان انگلیسی به همراه معنی و توضیح در مورد آن