کانال تخصصی مشاوره تحصیلی

@konkur_ir عضویت در کانال 553

ارائه نکات ناب مشاوره ای
ارتقا معدل و تراز
کنکوری
تندخوانی
انگیزشی
زیر نظر دانشجویان پزشکی تهران