کانال رسمی گروه تخصصی وشنام

@vashnam_egv عضویت در کانال 592

جهت آگاه سازی نرم افزار ساخته شده توسط این گروه.