کانال مشاوره کنکور

@moshaverankonkur عضویت در کانال 824

مشاورهدرسی برای کسانی که رتبه های برتر کنکور انسانی وریاضی میخواهند با دانشجویان دانشکاه های معتبر تهران