کانال FoodHygiene_who

@FoodHygiene_who عضویت در کانال 177

تنها کانال تخصصی بهداشت مواد غذایی با منشاءِ دامی

مخصوص مهندسین صنایع غذایی و مسئولین فنی
و آشنایی رشته دانشگاهی فرآورده های بیولوژیک(انسیتو پاستور رازی)

گیاهی شیلات ،آب آشامیدنی،میوها،نوشیدنی
#با_ذکر_منابع_های_معتبر