مرجع خنده ایران

@funykadeh عضویت در کانال 2012

کلیه مطالب خنده دار از تمامی کانال های خندار دار جهت راحتی تلگرامیان عزیز جمع آوری و در کانال فان کده قرار داده میشود
به جای داشتن چندین کانال با مطالب مشترک و تبلیغات فراوان و هنگ کردن گوشی تون . از کانال مرجع استفاده کنید
خودتان قضاوت کنید داشتن یک کانال با مطالب همه کانال ها یا داشتن چندین کانال با مطالب مشابه انتخاب با خودتان است
ادعا نمیکنیم بهترینم ولی ثابت میکنیم بهترین هستیم

@funykadeh فان کده